Friday, April 22, 2011

Debrecen, Hungary (Debrecen, Ungarn) (Debrecen, Magyarország) 04.2011.


April is usually one of the best months for photographing plants and animals. I show some plants and insects that were photographed in gardens, parks and in the forest called Nagyerdő in Debrecen (some insects where collected when I did not have my camera with me and photographed later). Among the plants there will be quite common herbaceous ones that can be found all around Europe in ruderal plant communities - but I'll try to show them in a different perspective. Most people never notice how nice these common plants may be. And by showing some rare insects, I'd like to demonstrate that sometimes there is a suprising, hidden biodiversity even in cities. Sustaining a healthy environment in city parks and gardens (e.g. avoiding insecticides, leaving some decaying wood in parks, propagating native plant species, etc.) may be a great help for animal and plant biodiversity. Beside its intrinsic value, insect biodiversity has an economical value also: different bee and fly species pollinate different types of garden and agricultural plants; many insects prey on agricultural/horticultural pests; many help by accelerating the decomposition of dead organic material, etc. Location: Debrecen. Date: 09-22.04.2011.

Az április általában az egyik legjobb hónap a növények és állatok fotózására. Mutatok néhány növényt és rovart, melyeket debreceni kertekben, parkokban és a Nagyerdőn fotóztam (néhány rovart, ha ne volt nálam gép, megfogtam és később fotóztam le). A növények közt lesznek elég gyakori lágyszárúak, melyek Európa szerte megtalálhatók gyomtársulásokban - de igyekszem őket eltérő perspektívából megmutatni. A legtöbben sosem veszik észre, milyen szépek lehetnek ezek a gyakori növényfajok. Néhány ritka rovar megmutatásával pedig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy néha meglepő, rejtett biodiverzitást lehet találni még a nagyvárosokban is. A városi parkokban és kertekben az egészséges környezet fenntartása (pl. rovarirtók elhagyása, korhadó faanyag meghagyása parkokban, őshonos növények előtérbe helyezése, stb.)  az állati és növényi sokféleség fontos támogatása lehet. Önnön értéke mellett a rovardiverzitásnak gazdasági haszna is van: a különböző méh- és légyfajok különböző kerti és szántóföldi növényeket poroznak be; számos rovar mezőgazdasági/kerti kártevőket pusztít; és sok azzal segít, hogy gyorsítja a holt szervesanyag lebomlását, stb. Hely: Debrecen. Dátum: 2011.04.09-22.


The flower of the Blue Bugle or Bugleherb (Ajuga reptans):
Az indás ínfű virága (Ajuga reptans):

The Common or Lawn Daisy (Bellis perennis). The name of the genus means 'nice'. Its young leaves are edible.
A százszorszép (Bellis perennis). A nemzetség neve 'szépet' jelent. Fiatal levelei ehetők.


A flower of a Henbit Deadnettle (Lamium amplexicaule):
A bársonyos árvacsalán virága (Lamium amplexicaule):
That of the Purple Deadnettle (Lamium purpureum):
A piros árvacsaláné (Lamium purpureum):
The Common Dandelion (Taraxacum sp). It is a plant known worldwide and even children can name this species. But in fact there's more to it than one would think: these plants are divided into so-called microspecies, which are taxonomically delineated (meta)populations of a so-called macrospecies (or agglomeration). Delineating these microspecies is extremely hard (in fact, some of them may be of no taxonomic value) and so they are distinguished from conventional species. The reason that there are so many microspecies is that plants usually tolerate polyploidy (normal and polyploid populations are generally not interfertile) and many are able to reproduce asexually (apomyxis). There are over 500 such microspecies in the genus Taraxacum in Europe! More than 230 microspecies are known from Great Britain and Ireland. However, in many countries, not much research has been done about these plants, so there are probably many species that await description. See some recent articles about new Taraxacum species here.

A gyermekláncfű vagy pongyola pitypang (Taraxacum sp). Ez egy világszerte jól ismert növény, még a gyerekek is könnyen felismerik a fajt. De valójában többről van szó ennél a növénynél, mint az ember gondolná: ezeket a növényeket ún. kisfajokra osztják fel, melyek egy ún. fajcsoport (vagy agglomeráció) taxonómiailag elkülöníthető (meta)populációi. Ezeket a mikrofajokat nagyon nehéz elkülöníteni (egyesek közülük lehet, hogy nem is bírnak taxonómiai értékkel), ezért a konvencionális fajoktól megkülönböztetettek. Az ok, amiért ilyen sok kisfaj létezik az az, hogy a növények általában tűrik a poliploidizációt (a normál és a poliploid populációk általában nem interfertilisek) és sok közülük képes aszexuálisan szaporodni (apomixis). A Taraxacum nemzetségben több, mint 500 európai kisfajt írtak már le! Több, mint 230 ismert Nagy-Britanniából és Írországból. Ugyanakkor sok országban nem sok kutatás folyt még ezekkel a növényekkel, tehát valószínűleg számos faj van, mely még leírásra vár. Itt található néhány közelmúltban megjelent cikk új Taraxacum fajokról.

So, this picture shows a member of the Taraxacum genus. But which exactly would be hard to find out. By the way, its young leaves are also edible.
Szóval, ez a kép a Taraxacum genusz egyik tagját mutatja. De hogy melyiket, azt nehéz lenne kideríteni. Egyébként fiatal levelei szintén ehetők.
The strange flower of the Common Fumitory (Fumaria officinalis subsp. officinalis):
Az orvosi füstike furcsa virága (Fumaria officinalis subsp. officinalis):The Lesser Celandine (Ranunculus ficaria) blossoms until the middle of April. Its leaves are edible as a salad.
A salátaboglárka (Ranunculus ficaria) április közepéig virít. Levelei salátaként fogyaszthatók.
A fruit of a speedwell (Veronica) species:
Egy veronika (Veronica) faj termése:
The fruit of the Shepherd's-purse (Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris):
A pásztortáska becőketermése (Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris):
And now some insects: this fly, an Aulacigaster species, belongs to the extremely rare family Aulacigastridae. The larvae live in tree saps, the adults are always found near the food source. It was found on Hybrid Plane.
És most pár rovar: ez a légy, egy Aulacigaster-faj, az extrém ritka Aulacigastridae családba tartozik. A lárvák fák kifolyó nedvében élnek, az imágók pedig mindig a táplálékforrás közelében maradnak. Juharlevelű platánon találtam.
A bee-fly female (Bombylius sp):
Egy pöszörlégy-nőstény (Bombylius sp):
Another rare fly: Cacoxenus indagator (Drosophilidae). This fly develops in the nests of solitary bees, where they eat the food originally left there for the bee larvae. But than they have to come out of the nest that has hard walls: they use their heads for that. See a video here.
Még egy ritka légy: a Cacoxenus indagator (Drosophilidae). Ez a légy magányos méhek fészkeiben fejlődik, ahol a méhlárvák elől eszi el a táplálékot. Csak aztán ki is kell jönnie a kemény falú méhfészekből: ehhez a fejét használja. Itt van erről egy videó.


A nice beetle, Diachromus germanus:
Egy szép futóbogár, a többszínű futó (Diachromus germanus):


This is an Ichneumonid wasp female:
Ez egy valódi fürkészdarázs nősténye:
One of my favourites: an Odinia species from the fly family Odiniidae cleaning its wings:
Az egyik kedvencem: egy taplólégy (Odinia sp) az Odiniidae családból, tisztogatja a szárnyait:


Another nice fly, a male Hilara with a modified fore leg. It belongs to the dance-flies (Empididae):
Egy másik szép légy, egy Hilara hím megvastagodott első lábakkal. A táncoslegyek közé tartozik (Empididae):Columbicola columbae, the Slender Pigeon Louse found on a dead pigeon:
Columbicola columbae, a karcsú galambtetű, egy elpusztult galambról:The crucifix ground beetle, Panagaeus cruxmajor, is a rare ground beetle:
A nagy keresztesfutrinka, a Panagaeus cruxmajor, egy ritka futóbogárféle:

During the spring I also experimented a bit with a self-made device that enables putting the front lens of my camera under water and thus helps to prevent reflections of the water surface on the photos and  unsharp photos (I glued a plastic bottle and a 52 mm UV filter together, see here). I made some photos of aquatic animals that were found in little ponds in the city of Debrecen. The animals were first put into a little white plastic bowl (I put some sand to the bottom of it).

A tavaszon kicsit kísérleteztem egy házilag készített eszközzel, amellyel az objektív frontlencséjét a víz alá tudom nyomni, így elkerülve a fotókon a vízfelszín tükröződését ill. az életlen képeket (egy műanyagpalackot és egy 52 mm-es UV-szűrőt ragasztottam össze, lsd. itt). Készítettem pár fotót vízi állatokról, melyeket Debrecenben kis tavakban találtam. Az állatokat először egy kis fehér műanyag tálba helyeztem (melynek aljára homokot szórtam).

A beetle on the water surface, probably a Helochares species (Hydrophilidae, water scacanger beetles):
Egy bogár a víz felszínén, valószínűleg egy Helochares faj (Hydrophilidae, csiborok családja):


I probably could have avoided the reflection on the water surface with a polarisation filter.
Egy polárszűrőt használva biztos elkerülhettem volna a vízfelszín becsillanását.


Gerris thoracicus male water strider:
Egy hím Gerris thoracicus molnárka:


A mosquito larva:
Egy szúnyoglárva:I also found a pupa of a mosquito (Culicidae). It looks like this from the upper side:
Találtam egy csípőszúnyog-bábot is (Culicidae). Felülről így néz ki:Than I took some pictures of it with the little device I mentioned - it looks much more interesting when the water surface is visible from the side:
Aztán az említett vízbenéző eszközzel készítettem pár képet róla - sokkal érdekesebben néz ki, ha a vízfelszín is oldalról látható:Here's a crop from the original picture to show the image quality that is allowed by the device:
Az eredeti képből egy kivágás, az vízbenéző eszközzel elérhető képminőség illusztrálására:
A beetle larva at the bottom of the bowl. Probably Hydrophilidae.
Egy bogárlárva a tál alján. Valószínűleg Hydrophilidae.An adult Hydrophilus cf fuscipes beetle:
Egy kifejlett Hydrophilus cf fuscipes csibor:

Another water beetle:
Egy másik vízibogár:


No comments:

Post a Comment