Saturday, September 25, 2010

Bihor Mountains, Romania (Bihor-Gebirge, Rumänien) (Bihar-hegység, Románia) 09.2010.


Back in September, 2010 we took part on a trip organised by the university to the Bihor mountains, to complete the Galbena Tour in the Apuseni Nature Park, a quite strenuous one that lasted more than 10 hours to complete (for infos on this tour, see for example this page. It involves some climbing on cables!). As this trip was rather for hiking than for photography, I only took my Fujifilm HS10 (with the Raynox DCR-250 macro lens) with me and I made only a few photos. Nevertheless, the Bihor mountains proved to be a very exciting place with a remarkable fauna. This area is part of the Apuseni Mountains, a mountain range that is isolated from the rest of the Carpathians. The Nortern part of these mountains are fold mountains, the Southern parts were created due to vulcanic activity. Location: Bihor Mountains. Date: 25.09.2010.


Noch in September, 2010 wir nahmen an einem Ausflug nach die Bihor-Gebirge teil, der von der Universität organisiert wurde, um die Galbena-Tour in dem Apuseni Naturpark zu vollenden - eine ziemlich anstrengende Tour, die mehr als 10 Stunden lastete (für Informationen über diese, siehe z.B. diese Seite. Man muss an dieser Tour teilweise auch auf Kabeln klettern!). Da dieses Ausflug eher für Wanderung als für Fotografie gemeint war, ich nahm nur mein Fujifilm HS10 (mit dem Raynox DCR-250 Vorsatzlinse) mit mir und habe nur ein Paar Fotos gemacht. Dennoch, das Bihor-Gebirge beweiste sich als ein spannender Ort mit einer merkwürdigen Fauna. Dieses Gebiet ist ein Teil des Apuseni-Gebirge, eine Formation, die von den übrigen Teilen der Karpaten isoliert ist. Der nördliche Teil dieses ist Faltengebirge, der südliche ist aber durch Vulkanismus entstanden. Ort: Bihor-Gebirge. Date: 25.09.2010.

Még 2010 szeptemberében részt vettünk egy kiránduláson a Bihar-hegységben, melyet az egyetem szervezett, hogy végigjárjuk a Galbina- v. Galbena-körutat az Apuseni Natúrparkban - mely egy meglehetősen nehéz túra, több, mint 10 órába telt nekünk (a túráról bővebb információk találhatók pl. itt.  A túrán kábelen mászós részek is vannak!). Minthogy ez a kirándulás elsősorban a túráról és nem fotózásról szólt, csak a Fujifilm HS10-es gépemet vittem magammal (meg a Raynox DCR-250-es lencsét), és csak pár képet készítettem. Mindenesetre a Bihari hegyek izgalmas helynek bizonyultak érdekes faunával. Ez a terület az Erdélyi-szigethegység részét képezi, mely a Kárpátok többi részétől külön helyezkedik el. Az északi részét gyűrődés hozta létre, míg a déli vulkanikus eredetű. Hely: Bihari-hegység. Dátum: 2010.09.25.


Some pictures of the mountains:
Einige Fotos von den Bergen:
Néhány kép a hegyekről:






The Galbena valley with the Galbena brook:
Das Galbena-Tal mit dem Galbena-Bach:
A Galbena-kőköz és a Galbena-patak:






The spectacular Evantai waterfall:
Der eindrucksvolle Evantai-Wasserfall:
A látványos Eminenciás-vízesés:




A big mayfly, Ecdyonurus sp male. Its body is 13 mms, the cerci are approx. 3, the forelegs approx. 1 cm long.
Eine größe Eintagsfliege, Ecdyonurus sp Männchen. Sein Körper ist 13 mm, die Cerci etwa 3, die erste Beine etwa 1 cm lang.
Egy nagyméretű kérész, Ecdyonurus sp hím. Teste 13 mm, faroktoldalékai kb. 3, kinyújtott mellső lábai kb. 1 centisek.


 


This stonefly species, the Arcynopteryx compacta (Perlodidae) started to swarm after we reached the waterfall, so in the afternoon. It is also a big species, from head to the end of the cerci about 25 mms.
Diese Steinfligen-Art, Arcynopteryx compacta (Perlodidae) hat zu schwärmen begonnen, nachdem wir den  Wasserfall erreichten, also in dem Nachmittag. Es ist auch eine große Art, von Kopf bis der Ende der Cerci about 25 mm lang.
Ez az álkérész-faj, az Arcynopteryx compacta (Perlodidae) azután kezdett rajzani, hogy a vízeséshez értünk, tehát délután. Szintén egy nagyméretű rovar, fejétől a faroktoldalékok végéig kb. 25 mm.




Not only huge insects, but also harvestmen were found: this is the 'titan-harvestman', Gyas titnus (male). Males have a body lenght of 8-9, females of 10-12 mm. The legs are up to 7 cms long, so it is a gargantuan among its European relatives.
Nicht nur große Insekten, sondern Weberknechte auch haben wir gefunden: dieser ist der Schwarzer Riesenweberknecht (Gyas titnus, Männchen). Männchen haben eine Körperlänge von 8-9, Weibchen von 10-12 mm. Die Beine sind bis 7 cm lang, also dieser ist eine kolossale Art unter ihren europäischen Verwandten.
Nemcsak hatalmas rovarokat, hanem kaszáspókokat is találtunk: ez a titán-kaszáspók (Gyas titanus, hím). A hímek testhossza 8-9, a nőstényeké 10-12 mm. A lábak 7 centisek is lehetnek, szóval ez a faj igazi kolosszus az európai rokonai között.




A smaller-bodied harvestman, Leiobunum rupestre female:
Ein Weberkneht mit kleinerem Körper, der Schwarzrückenkanker (Leiobunum rupestre), Weibchen:
Egy kisebb testű kaszáspók, a Leiobunum rupestre nősténye:




The striped, alpine-form of Mitopus morio (also female):
Die gestreifte Alpinform des Gemeiner Gebirgsweberknechts (Mitopus morio, auch Weibchen):
Mitopus morio sávos, hegyi változata (szintén nőstény):




I think that the bridge camera together with the Raynox lens produces quite good results:
Ich denke, dass das Bridge-Kamera zusammen mit der Raynox-Linse ergibt ziemlich gute Ergebnisse:
Véleményem szerint a bridge fényképező a Raynox-lencsével együtt egész jó eredményeket adott:




For the end, a large eartworm (Lumbricus sp), some 25 cms long when retracted:
Für die Ende, ein großes Regenwurm (Lumbricus sp), etwa 25 cm lang wenn zurückgezogen:
Végül egy nagyméretű giliszta (Lumbricus sp), kb 25 cm hosszú összehúzódva.





However, the Apuseni mountains are home to much bigger earthworms as well: some endemic Octodrilus species that grow up to 100 cms long! The reason why there are many (13) endemic earthworm species in these mountains (not all of them such giants) is that in the Miocene epoch, volcanic activity fragmented the habitat of these earthworms, which experienced many millions of years of evolution separately. At the beginning of their speciation, the Paratethys sea was still washing the shores of the Apuseni mountains, which than formed an island. Later they withstood the ice ages and nowadays they are still there, each species separated by only a few dozens of kilometers.

Jedoch, das Apuseni-Gebirge ist für viel größere Regenwürmer auch ein Zuhause: einige endemische Octodrilus-Arten, die bis 100 cm lang werden kann! Der Grund dafür, dass es hier viele (13) endemische Regenwurmarten gibt (nich alle sind so gigantisch) ist, dass in dem Miozän, Vulkanismus hat den Lebensraum dieser Würme fragmentiert, die dann viele Millionen Jahren von separater Evolution erlebten. Am Anfang ihrer Artbildung, das Paratethys-Meer spülte die Küste des Apuseni-Gebirge, das damals ein Insel war. Später haben sie während der Eiszeiten ausgehalten und heutzutage sie sind immer noch da, jede Art nur von ein Paar Dutzend Kilometern separiert.

De az Erdélyi-szigethegység sokkal nagyobb gilisztáknak is az otthona: néhány endemikus Octodrilus-fajnak, melyek 100 cm hosszúságot is elérhetnek. Az ok, amiért errefelé ilyen sok (13) bennszülött gilisztafaj él (nem mind ilyen hatalmas) az, hogy a Miocén korban a vulkánok aktivitása ezen férgek élőhelyét feldarabolta, melyek aztán sok millió évnyi elkülönült fejlődésen mentek keresztül. A fajképződésük elején még a Paratethys-tenger most a szigethegység partjait, mely akkoriban valóban sziget volt. Később átvészelték a jégkorszakot és manapság is itt élnek, az egyes fajok csupán pár tucat kilométer távolságban egymásól.

Recommended literature/Empfohlene Literatur/Ajánlott irodalom: Pop, A. A., Pop, V. V. & Csuzdi, Cs. (2010) Significance of the Apuseni Mountains (the Carpathians) in the origin and distribution of Central European earthworm fauna. Advances of the First international Oligochaeta Taxonomy Meeting. Zoology in the Middle East. Supplementum 2: 89-110.

Recommended site/Empfohlene Seite/Ajánlott oldal: Parkul Natural Apuseni.

2 comments:

 1. Fantastic pictures of a lovely landscape. I have never been to Romania and I could never imagine the beautiful National Parks there. The waterfalls are just spectacular! I would'nt mind going there sometime :)


  Take care Walter :)

  Regards
  Annie

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks Annie, and thanks for linking my blog on Yours! A spider trip there would indeed be interesting, they have many interesting species :)

   Delete