Wednesday, August 31, 2011

Debrecen, Hungary (Debrecen, Ungarn) (Debrecen, Magyarország) 06-08.2011.


During the summer of 2011 I photographed many peculiar animals in Debrecen (in East-Hungary) and in its surroundings. Here are some of them.

2011 nyarán több különleges állatfajt fotóztam Debrecenben és környékén. Itt van néhány közülük.

Location/Helyszín: Debrecen. Date/Dátum: summer/nyár 2011.
The insect in this picture is a robber fly from the family Asilidae:
A képen látható rovar egy rablólégy az Asilidae családból:


Big-Headed Flies, like this Eudorylas ruralis male got their name from the huge compound eyes. Determined by Christian Kehlmeier.
A csupaszemlegyek nevének egyértelmű az eredete. A képen Eudorylas ruralis hím. Határozás: Christian Kehlmeier.


A nice horsefly, a Chrysops species:
Egy szép bögöly, egy Chrysops faj:


The female of the Acorn Weevil (Curculio glandium). Its larvae develop in oak acorns and the acorn is pierced through by the mouthparts of the female before oviposition.
A tölgymakkormányos nősténye (Curculio glandium). Lárvái tölgymakkokban fejlődnek, a makkot a nőstény ormányával szúrja át peterakás előtt.
Another weevil:
Egy másik ormányosbogár:


These extra-terrestrial-looking little creatures are mealybugs from the family Pseudococcidae. Theye are important pests. These were found on oleander, and their species is Ferrisia virgata.
Ezek a földönkívüli kinézetű kis lények a viaszos-pajzstetvek a Pseudococcidae családból. Fontos kártevők. Ezeket leanderen találtam, a faj neve Ferrisia virgata.The male of the Common Earwig (Forficula auricularia):
A közönséges fülbemászó hímje (Forficula auricularia):


The European Mole Cricket (Gryllotalpa gryllotalpa) was found by a small lake:
A lótücsköt egy kis tó mellett találtam (Gryllotalpa gryllotalpa):
Caterpillars on a willow leaf, also by a lake:
Hernyók egy fűzfafalevélen, szintén tóparton:
This chalcid wasp belongs to the species Ecdamua nambui, which was decribed from Japan. I had already found this species last year in Debrecen, that was the first record of this wasp in Hungary. With its long ovipositor, it lays its eggs (presumably) into thread-waisted wasp larvae in old and dead trees. But more on this species later...
Ez a fémfürkész az Ecdamua nambui fajba tartozik, melyet Japánból írtak le. Ezt a fajt tavaly már megtaláltam Debrecenben, az volt az első ismert előfordulása Magyarországról. Hosszú tojócsövével az öreg és korhadt fákban élő kaparódarázs-lárvákba rakja petéit (feltételezhetően). Később még írok erről a fajról...


This is another wasp that needs old and dead trees (preferably oaks) for its population to survive. Its name is Tracheliodes curvitarsis, and it belongs to the thread-waisted wasp family (Sphecidae). It preys on Liometopum ants, that live on the oaks. Luckily, dead oak trees are not removed from the parks of the Debrecen University to provide habitat for endangered insects. Both wasps were photographed there.
Ez egy másik darázs, melynek szintén szüksége van az öreg és halott fákra (elsősorban tölgyekre), hogy populációja fennmaradhasson. A neve Tracheliodes curvitarsis és a kaparódarazsak családjába tartozik. A Liometopum genusba tartozó hangyák ragadozója, melyek a tölgyeken élnek. Szerencsére az elpusztult tölgyfákat a Debreceni Egyetem parkjaiból nem távolítják el, hogy a veszélyeztetett rovaroknak életteret biztosítsanak. Mindkét darázsfajt ott fotóztam.


Meeting their relative, the hornet, is far less pleasant. This year there were many of them in Debrecen.
Rokonukkal, a lódarázzsal már jóval kellemetlenebb a találkozás. Idén elég sok volt belőlük Debrecenben.


Flesh fly (Sarcophagidae):
Húslégy (Sarcophagidae):


Sphiximorpha subsessilis hoverfly:
Sphiximorpha subsessilis zengőlégy:And some spiders: this one is Philodromus histrio:
És pár pók: ennek a neve Philodromus histrio:


The Zodarion is specialised on ants:
A Zodarion hangyákra specializálódott:


A juvenile of the protected Wasp Spider, Argiope bruennichi, still without the wasp-like colouration of the adults:
A védett darázspók, Argiope bruennichi egy fiatal egyede, még a felnőttek darázsmintája nélkül:


The next spider is a very special one. It is a tropical species that originates from South-East Asia and it was introduced accidentally to a tropical house in a zoo in Germany (see publication here). Since than it has not been found again in Europe, until this summer, when we found it in a pot of an orchid in our own apartment! Its name is Pandava laminata and it seems that it can survive and disperse also in flower gardens, not just in zoos, in regions with continental climate. Many thanks for the community of the Spinnen-Forum for the determination!
A következő egy nagyon különleges pók. Egy trópusi fajba tartozik, mely Dél-Kelet Ázsiából származik és véletlenül honosodott meg egy németországi állatkert trópusi házában (a publikáció itt olvasható). Azóta nem találták Európában, egészen e nyárig, mikor megtaláltuk egy orchidea cserepében a saját lakásunkban! A neve Pandava laminata, és úgy tűnik, hogy nemcsak állatkertekben, de dísznövény-kertészetekben is képes megélni és elterjedni a mérsékelt égövben. Köszönet a Spinnen-Forum közösségének a határozásért!This picture shows tiny feather-mites on a feather of a dead Chaffinch. These mites spend their whole life on the bird feathers and eat the dirt on these. They use the grooves of the feathers as the cars use the lanes of a road.
Ezen a képen apró tollatkák láthatók egy elpusztult erdei pinty tollán. Ezek az atkák egész életüket a madarak tollain töltik el, és az azokon található koszt eszik. A tollak barázdáit úgy használják, mint az autók egy út sávjait.


Finally, a picture of a Smooth Snake (Coronella austriaca austriaca) from near Debrecen, found by a friend in a garden. Before letting it free, we photographed it.
Végül, egy rézsikló fotója  (Coronella austriaca austriaca) Debrecen mellől, melyet egy barátom talált egy kertben. Mielőtt elengedtük, lefotóztuk:

No comments:

Post a Comment