Clickable maps of the trips

Sunday, July 17, 2011

Greece, June 2011, I: Sithonia peninsula (Görögország, 2011 június, I: Sithonia-félsziget)


At the end of June we were on vacation in Greece, in the middle peninsula of Chalkidiki called Sithonia Peninsula. This is a mostly arid region, with quite few inhabitants characterised by mediterranean pine forests, olive groves and rocky sea shores. The highest point of the peninsula is about 900 ms. As we were there quite late in the summer, the whole area was very dry, meaning that very few flowers were blossoming and most arthropods were already past their active cycle. Most mediterranean animals are active from winter to spring and from autumn to winter, meaning that adult specimens either aestivate in summer or they die at the end of spring and only eggs or larvae survive. However, I did manage to find some intersting animals even on the land.

Június végén nyaraláson voltunk Görögországban, Halkidiki középső félszigetén, melyet Sithoniának hívnak. Ez egy elég száraz terület, elég kevés lakossal, legjellemzőbbek rá a mediterrán fenyőerdők, olajfaligetek és sziklás tengerparton. A félsziget legmagasabb pontja 900 m körüli. Minthogy jócskán nyár volt már az utazás idején, az egész terület elég száraz volt már, így nagyon kevés növény virágzott és a legtöbb ízeltlábú már túl volt az aktív ciklusukon. A legtöbb mediterrán állat téltől tavaszig valamint ősztől télig aktív, tehát vagy a kifejlett példányok nyári álomra vonulnak, vagy elpusztulnak a tavasz végén és csak a tojások és lárvák maradnak életben. Ennek ellenére sikerült találnom pár érdekes állatot a szárazföldön is.

Location/Helyszín: Neos Marmaras, Sithonia. Date/Dátum: 21-27.06.2011.


The mountain I visited (only the lover parts) searching for vipers. I started very early in the morning but I found none.
A hegy, amelynek alacsonyabb részeit felkerestem viperák után kutatva. Hajnalban, nagyon korán indultam, de így sem találtam egyet sem.


One of the slopes where I searched for animals: a small forest with lots of spiny bushes:
Az egyik domboldal, ahol állatok után kutattam: egy apró erdő, tele tüskés bokrokkal:


Olives and oleanders are everywhere:
Olajfák és leanderek mindenütt vannak:Here did I find a huge Araneus circe spider, with a body lenght of about 23 mm:
Itt találtam ezt a hatalmas Araneus circe keresztespókot, testhossza kb. 23 mm:In its web, a whole colony of commensalist Argyrodes spiders were living:
A hálójában egy egész kolóniája élt a kommenzalista Argyrodes törpepókoknak:


Anoter nice big Araneid spider is the Tropical Tent-Web Spider, Cyrtophora citricola. It can reach a body lenght of 15 mms. It makes its horizontal web mostly among century plants and cacti, which is consisted of characteristic rectangular cells. Its favourite plants, the century plants and cacti are not indigenous to the Mediterranean, they originate from South-America. Also, this spider indigenous to the Old World made its way recently into the Americas and its spreading there ever since.
Egy másik szép nagy keresztespók a Cyrtophora citricola, mely 15 mm hosszúra is megnőhet. Leginkább agávék vagy kaktuszok közé építi horizontális hálóját, mely jellegzetes, négyzet alakú sejtekből áll. Kedvenc növényei, az agávék és a kaktuszok nem őshonosak a Mediterráneumban, Dél-Amerikából származnak. Ugyanakkor ez az óvilági pók is valahogy átszökött Amerikába a közelmúltban, és egyre jobban terjed.

Another spider from the area, with very famous relatives is the Mediterranean Recluse Spider, Loxosceles rufescens. This belongs to the family of recluse spiders, which have six eyes and are famous for having a very powerful venom causing necrotic skin lesions (see this link about loxoscelism). The species in the Americas seem to be quite dangerous and agressive, while there are few reports of loxoscelism probably caused by the mediterranean species (one is shown here from Spain). It should be noted that some American or tropical species may be transported accidentally into the Old World (it has already happened), making it hard to decide if the mediterranean species is really responsible for the few European cases of severe loxoscelism. Anyway, I was happy to find this famed 6-eyed 'beast' which was sitting under a stone.
Egy másik pók a környékről, mely híres rokonsággal rendelkezik, a mediterrán remetepók, a Loxosceles rufescens. A remetepókok családjába tartozik, melyeknek 6 szemük van és híresek rendkívül erős mérgükről, mely nekrotikus léziókat okoz a harapás helyén (lsd. ezt a linket a loxoscelismusról). Az újvilági fajok elég veszedelmesnek és agresszívnak tűnnek, míg az európai faj által okozott loxoscelismusról kevés esetben számoltak be (itt van egy esettanulmány Spanyolországból). Fontos megjegyezni, hogy az amerikai és trópusi fajokat behurcolhatják Európába (előfordult már), így nehéz eldönteni, hogy a kevés súlyos európai esetért valóban a mediterrán faj felelős-e. Mindenesetre örültem, hogy megtaláltam ezt a híres hatszemű 'szörnyet', mely egy szikla alatt üldögélt.


This Dysderid spider (Dysdera crocata) is harmless for humans, as like all European spider species except for 3.
Ez a fojtópók (Dysdera crocata) nem jelent veszélyt az emberekre, akárcsak 3 kivételével az összes többi európai pókfaj.Scytodes thoracica, the spitting spider is a species found only in houses in colder areas of Europe. Here it was found in nature. It catches prey by 'spitting' silk on it. I noticed that it has a transparent prosoma and made a photo with back-light also:
A csupaszpók (Scytodes thoracica) csak házakban él meg Európa hűvösebb területein. Itt a természetben sikerült megtalálni. Prédáját úgy kapja el, hogy 'selymet' köp rá. Észrevettem, hogy fejtora áttetsző, így csináltam róla egy fotót ellenfényben is:I found this crab spider (Thomisus onustus) at the sea shore:
A tengerparton találtam ezt a viráglakó karolópókot (Thomisus onustus):
The most active spiders in this time of the year were these labyrinth spider females, making huge and conspicuous webs on bushes (Agelena labyrinthica).
A legaktívabb pókok az évnek ebben a szakában ezek az illó tölcsérpók nőstények voltak, hatalmas és feltűnő hálókat szőttek a bokrokra (Agelena labyrinthica).


A big Thanatus atratus male from the mountain:
Egy nagy Thanatus atratus hím a hegyekből:


Also in the mountains I came across a large Zacheus crista male, the female of this spectacular harvestman was already shown in this blog (from Hungary).
Szintén a hegyekben találtam ezt a Zacheus crista hímet, ennek a látványos kaszáspóknak a nősténye már szerepelt a blogon (Magyarországról).And a beaked mite for the end (Bdellidae) from a frontal view. This is a small predator that lives under stones.
Végül egy csőrös atka (Bdellidae) szemből, egy apró kis ragadozó, mely kövek alatt él.

No comments:

Post a Comment