Thursday, July 28, 2011

Pasvik Valley, Finnmark, Norway (Pasvik-Tal, Finnmark, Norwegen) (Pasvik-völgy, Finnmark, Norvégia) 07.2011.On the last week of July we - 3 members of the German Spinnen-Forum - traveled to Finnmark (Finnmárku), the extreme Northeast county of Norway. We were invited there by three Norwegian arachnologists and we spent there a whole week. Our aim was to investigate the really poorly known spider fauna of this county and to find species of spiders that have never been recorded from Norway before. With a loaned car we traveled to many breath-taking landscapes in Sør-Varanger commune (Máttá-Várjjat in Sami) and spent every daytime with collecting and photographing the remarkable local fauna and flora. And luckily, daytime here in summer is really a long period. In a series of posts I will report about this journey.

Július utolsó hetén a német Spinnen-Forum két másik tagjával együtt Finnmarkban (Finnmárku) jártunk, Norvégia északkeleti csücskében. Három norvég arachnológus meghívására utaztunk ide és egy egész hetet töltöttünk itt. Célunk a megye nagyon hiányosan ismert pókfaunájának feltérképezése és Norvégiából korábban még ki nem mutatott pókfajok megtalálása volt. Egy kölcsönzött autóval számos lélegzetelállító tájat jártunk be Sør-Varanger kommunában (Máttá-Várjjat számi nyelven) és minden nappalt a figyelemreméltó helyi fauna és flóra fényképezésével ill. gyűjtésével töltöttünk. Márpedig szerencsére errefelé a nappalok nyáron igencsak hosszúak. Néhány posztban erről az útról fogok most beszámolni.

On the first two days we visited a wet Scots Pine forest and some bogs near Melkefoss and near Langfjordeid in the Northern part of Pasvikdalen, near the local national park centre and we also traveled 50 kms westward to a huge protected bog called Færdesmyra.

Az első két napon lápos erdeifenyő-erdőket és néhány lápot látogattunk meg a Pasvik-völgy északi részén Melkefoss és Langfjordeid közelében, nem messze a nemzeti park látogatóközpontjától, illetve 50 km-rel nyugatabbra meglátogattuk a hatalmas, védett Færdesmyra nevű lápot.


Along every road there are semi-domesticated reindeers in small herds. These are females (they also have antlers):
Miden út mellett találkozni félig háziasított rénszarvasok kis csordáival. Ezek nőstények (nekik is van agancsuk):A large bull:
Egy nagy bika:


Forests here are typically either boreal Silver Birch forests or Scots Pine forests. The latter tree species looks like this:
Az erdő errefelé leginkább boreális nyírerdők vagy erdeifenyvesek. Az utóbbi fafaj így néz ki:


A view of the forest:
Az erdő képe:


The undergrowth of the forests contain many smaller patches of bogs, Sphagnum peat mosses and Dwarf Birch shrubs are everywhere.
Az erdők alján sok a kis lápfolt, mindenütt találni tőzegmoha-fajokat (Sphagnum spp) és törpenyír-cserjéket.

The Dwarf Birch (Betula nana):
A törpenyír (Betula nana):


A nice Sphagnum from this forest:
Egy szép Sphagnum ebből az erdőből:


There are quite few specimens of arthropods in these forests and they are also hard to find. We spent many time searching trough the vegetation, the small shrubs and mosses. It was really interesting that many arthropod groups are completely missing from or are very scarce in this part of Norway. We did not find any millipeds, woodlice, social wasps. During the whole week we only found two snails, both were only 3 mms long. Even earthworms and aphids are rare here. There were very few bugs and also, only one specimen of grasshoppers. But the specimens we did find almost exclusively belonged to interesting nordic species, that are not found in Central Europe or that are very rare in our region. Spider fauna is quite diverse here, most of them are small, easily overlooked sheet weavers (linyphiids). So we really hoped to find some extraordinary species...

Elég kis példányszámban élnek ezekben az erdőkben az ízeltlábúak és nehéz is rájuk akadni. Sok időt töltöttünk a növényzet, az apró cserjék és a sok moha átkutatásával. Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy számos ízeltlábú-csoport teljesen hiányzik vagy nagyon ritka Norvégia ezen részén. Nem találtunk egyetlen ezerlábút, ászkát vagy épp társas darazsat sem. Az egész hét során csak két csigát találtunk, mindkettő 3 mm-es volt csak. Még a földigiliszták vagy épp a levéltetvek is ritkák errefelé. Nagyon kevés volt a poloska is, és csak egyetlen egy egyenesszárnyút (sáskát) találtunk. De azok a példányok, amiket viszont találtunk szinte kizárólag érdekes északi fajokhoz tartoztak, melyek nem találhatóak meg Közép-Európában vagy legalábbis nagyon ritkák mifelénk. A pókfauna viszont elég diverz errefelé, legtöbbjük apró, nem könnyen észrevehető vitorláspók. Szóval reménykedtünk abban, hogy néhány nagyon különleges fajra is ráakadunk majd...

...and at the first location I managed to find and collect this one called Tibioplus diversus, a 3-mm-long species that has never been recorded from Norway before. Of course, I did not know that back than, every spider had to be determined under a microscope later. That took much time, that is the reason that I waited months to start this trip report, to be able to show many determined species. T. diversus is a linyphiid spider widely distributed in the arctic and boreal regions, but it is very rare.
...és a legelső helyen sikerült is megtalálnom ezt a fajt, a Tibioplus diversus-t, egy 3 mm-es pókot, mely Norvégiából még nem volt kimutatva. Persze ezt ott és akkor még nem tudtam, minden pókot mikroszkóp alatt határoztunk meg később. Ez sok időt vett igénybe, ezért is vártam a beszámoló megírásával hónapokat, hogy mutathassak sok meghatározott fajt ábrázoló fotót. A T. diversus egy, az arktikus és boreális régiókban szélesen elterjedt faj, de nagyon ritka.Of the beetles, this was the only longhorn beetle (Anastrangalia reyi):
A bogarak közül ez volt az egyetlen cincér (Anastrangalia reyi):


One of the bogs we visited was surrounded by birch trees:
Az egyik láp, melyet meglátogattunk. Nyírfákkal volt körülvéve:


The bog itself seemed quite big to me for the first time. Later it turned out that it really did not count as big...
A láp maga elég nagynak tűnt először. Később kiderült a számomra, hogy errefelé egyáltalán nem számít annak...


Rubber boots are highly recommended for walking in these bogs.
A láp bejárásához igencsak hasznos a gumicsizma.
In this area I found some interesting plants:
Errefelé találtam néhány érdekes növényt:

A Northern Oak Fern (Gymnocarpium dryopteris):
Gymnocarpium dryopteris nevű tölgyespáfrány:


A carnivorous sundew, Drosera anglica (or intermedia?):
Egy rovaremésztő harmatfű, Drosera anglica (vagy intermedia?):


The Stiff Clubmoss Lycopodium annotinum:
A kígyózó korpafű (Lycopodium annotinum):


Finally, some photos from an area near lake Boršejávri, where we stopped for half on hour to collect. This first one shows a female Alopecosa pulverulenta with its juveniles:
Végül, pár fotó a Boršejávri-tó mellől, ahol fél órára megálltunk gyűjteni. Az elsőn egy nőstény Alopecosa trabalis látható ivadékaival:


Gnaphosa muscorum, one more peculiar gnaphosid:
Gnaphosa muscorum, még egy érdekes kövipók:


Its smaller relative, Micaria alpina:
Kisebb rokona, a Micaria alpina:


This was thew only place where I found the Marsh Grass-of-Parnassus (Bog-star) (Parnassia palustris), which catches the eye with its beautiful white flowers. It is a protected rarity in Central Europe:
Egyedül itt találtam meg a fehérmájvirágot (Parnassia palustris), mely gyönyörű fehér virágaival már messziről feltűnik. Nálunk védett ritkaság:Finally, the only orthopteran insect seen in Finnmark, a Tetrix bipunctata:
Végül, az egyetlen egyenesszárnyú, melyet Finnmarkban láttunk, ez a Tetrix bipunctata, egy töviseshátú sáska:

No comments:

Post a Comment